22 Nisan 2018 Pazar

POBLACIONES TURCAS ASIÁTICAS CENTRALES.PROFESOR OLAF JOHASEN.


Los estadounidenses pertenecientes a las tribus turcas que vinieron con la inmigración de las tribus turcas de Asia Central de los primeros propietarios de las Américas.
Las tribus turcas que llegaron a Turquía desde una gran llanura, los lagos en el lago ganado
la cría de caballos. Pero esta situación cambió completamente con las migraciones procedentes de Europa continental en 1490-1530
porque cuando comenzó el movimiento de descubrimiento, muchas personas de la parte continental europea comenzaron a migrar a este nuevo continente.1530
y las masacres indias que duraron hasta 1862 comenzaron a exiliarse hasta mediados del siglo XIX, viviendo en Dakota
las tribus indias fueron expuestas a tratamientos inhumanos, y miles de ellas fueron sacadas de esta tierra
el ocultamiento de la inmigración en la Tierra está ocultando que esta Cultura Occidental está llevando un alma basada en el vicio y la barbarie
es decir, la barbarie y el vandalismo que han hecho en el pasado, para escapar de los ojos de las tribus turcas de Asia Central
nunca dicen lo que realmente han experimentado. No pueden decirlo.
Hay casi 800 palabras turcas en los idiomas y dialectos hablados por las tribus indias, y los indios Altayik
También se lo conoce como grupos de sublengua Altayic

21 Nisan 2018 Cumartesi

DÜNYA NIN BİLMEDİĞİ TÜRK GERÇEĞİ

Profösör    OLAF JOHANSEN,in Orta Asya Türk Kavimler Göçü çalışması Dünya,yı şok etmiş milyonlarca insan bunu öğrenmeye çelişiyor Türkiye de bizim sayemizde öğrendi  biz çerkesler Utuk  Türk kaviminden olduğunu yeni öğrendi yani B üyük bir emekle hazırlanmış bu çalışmayı bütün dünya ile sosyal medya üzerinden takip ediliyor Artık Tüm türklerin birleşme zamanı  sahte Türkçülere ve Sahte Atatğürkç-ülere
dikkat edin

20 Nisan 2018 Cuma

ORTA ASYA TÜRK KAVİMLER  GÖÇÜ.

Tengricilik , Töre ya da Gök Tanrı inancı, Türk ve Moğol halklarında, şimdiki inanç sistemlerine katılmadan önceki yaygın inancıdır. Tengri'ye ibâdet etmenin yanında Animizm, Totemlik bu inancın ana hatlarını oluşturmaktadır. Tengri, bugünkü Türkçedeki Tanrı kelimesinin eski söyleniş şeklidir.[1] Orhun Yazıtları'nda ilk çözülen kelime olup yazılışı "𐰃𐰼𐰭𐱅" şeklindedir.

Bu inanca göre Gök'ün yüce ruhu Tengri'ydi. Kişiler kendilerini Gök baba Tengri, toprak ana Ötüken ve insanları koruyan atalarının ruhları arasında güven içinde hissedip onlara ve diğer doğa ruhlarına dua ederlerdi. Büyük dağların, ağaçların ve bâzı göllerin güçlü ruhları barındırdıklarına inanarak dualarını bazen bu cisimlere yöneltirlerse de bu cisimler tanrı kabul edilmezdi. Sadece onun yeryüzündeki varlığının bir göstergesiydi. Göğün ve yeraltının "yedi" katı olduğuna, her katta çeşitli ruhların varolduğuna inanılırdı. Türkler doğaya, ruhlara saygılı davranıp belli kurallara uyarak dünyalarını dengede tutmaları ile kişisel güçlerinin doruğuna varıp dışarıya yansıdığına inanırlardı. Eğer bu denge, kötü ruhların saldırısı veya bir felaketten dolayı bozulursa bir kamın yardımı ya da Tengri'ye verilen bir adak ile yeniden düzene sokulması gerektiğine inanılırdı.[2][3]

Bu inancın kalıntılarını günümüzde Moğollarda (Lamaizmle birleşmiş şekilde) ve bâzı hâlâ doğa'ya bağlı göçebe yaşam tarzı sürdüren Türk Halkları'nda, örneğin Altay-Türkleri ve Yakutlarda, Finlandiya, Macaristan ve Türkiye geçmiş 20 sene de tekrar canlanan bulmak mümkündür; ama, Tengriciliği çoktan bırakmış halklarda da bu inancın birçok parçası İslâm, Hristiyanlık, Budizm, Musevilik ya da Taoizm ile birlikte geleneksel kültür olarak hâlâ sürmektedir. Örnek olarak ağaca çaput bağlama gibi gelenekler ve Türkiye Türkçesindeki "Utançtan yedi kat yerin dibine girdim" deyimi gösterilebilir. Yine ölen birisin ardından yapılan mevlüd törenleri (haftası, kırkı, elli ikisi ve yılı diye de bilinir) Tengri dininden şu anki Türklere geçmiş bir gelenektir. Yalnızca Müslüman Türklerde ve Müslüman Boşnaklarda mevlüd okutulur. Müslüman Boşnaklar ise bu adeti Osmanlı döneminde müslüman Türklerden edinmiş

tir. Genel olarak dini ne olursa olsun tüm Türk uluslarında Tengri dönemi gelenekleri görmek mümkündür.Eski Türk inancının adı Şamanizm değil, Tengricilik[değiştir | kaynağı değiştir]
Ana madde: Türk mitolojisi
Eski Türklerin ve Moğolların bugün Tengricilik adıyla bilinen geleneksel inancı, kısa zaman öncesine kadar Türk şamanizmi diye adlandırılıyordu. Ama Şamanizm terimi artık yalnızca Sibirya'daki inanç sistemi için değil, bütün dünyadaki ilkel inançlar için kullanıldığından 1990'lardan beri Türklerin ve Moğolların geleneksel inancı için Batılı bilimciler arasında Tengrizm adı giderek yaygınlaşmaktadır.

Julie Stewart "Moğol Şamanizmi" adlı makalesinde şunları belirtiyor:[3]

Batılı bilim adamları bu inanç için gitgide daha sık Tengrizm adını kullanıyor. Bu ad bu inanç için çok daha isabetli, çünkü bu inanç tamamen Tengri'nin etrafına inşa edilmiştir ve insanların günlük ibadetleri için bir Şaman (Kam)'a ihtiyaçları yoktur.Tarih[değiştir | kaynağı değiştir]

Hiung-nu'lardan kalma altın kemer kilidi. (M.Ö. 3. ila 2. yüzyıl)

Orta Asya'da bulunan eski Türk yazıtlarından birisi
Tengricilik, Tengri’nin etrafından oluşmuş olan ve Macaristan’dan Büyük Okyanus’a kadar olan bölgede yayılmış olan bir inanç sisteminin adıdır.[4] Tengri-Kültü'nün en eski kanıtları 3000 yıllık Çin kaynaklarında Hiung-nu (Doğu Hunlar) ve Tue'kue halklarını anlatan yazılarda bulunmuştur (bkz. En eski kanıtlar).[5]

Hun (Çince de Hiung-nu) hükümdarlarının kanlarının Tengri tarafından kutlandırılmış olduğuna inanırlardı. Destanlarında, Tengri'nin yolladığı bir dişi ya da erkek kurdun tanrısal kanının çiftleşme yoluyla hükümdarlarının sülalesine karışmış olduğuna inandıkları çeşitli yollarla belirtilmektedir. En eskisi ve en yaygın olanı kutsal dişi kurt Asena hakkındaki efsanenin farklı sürümleridir. Birçok eski Türk topluluğunda, Göktürklerde ve Orta Çağ'a kadar varolmuş Türk devletlerinde, kendi köklerinin kutsal Asena sülalesine dayandığını vurgulayan ve bu yüzden halkı tarafından yaşayan bir yarı tanrı olarak görülmüş olan Türk hükümdarlarına rastlayabiliriz. Bu hükümdarlar, Tengri'yi yeryüzünde temsil eden Tengri'nin oğulları olarak kabul edilmiştir. Tengri'nin bu hükümdarlara verdiği kudretli hükümdar ruhu olan kut'u elde etmiş olduklarına inanılarak adlarına Tengrikut ya da kutluğ gibi eklemeler yapılmıştır.[5]

Yine de günümüzde, özellikle Türkiye’de, birçok araştırmacı ve tarihçi, Tengriciliği tek tanrılı bir inanç gibi kabûl etmektedir. Prof. Dr. Hikmet Tanyu başta olmak üzere birçok tarihçi bu görüştedir. Özellikle Hikmet Tanyu, “İslamlıktan Önce Türklerde Tek Tanrı Dini” adlı eserinde, bu konu üzerinde durmaktadır. Tanyu, bu eserinde genel olarak İslâm üzerinden çıkarımlarda yapmakta ve Tengri’nin tek olduğunu, diğerlerinin ise, cin, melek ya da ruh olduğunu söylemektedir.[4]

18 Nisan 2018 Çarşamba

ORTA ASYA TÜRK KAVİMLER GÖÇÜ.


DÜNYA TÜRKLERİ KONGRESİ STRATEJİK ARAŞTIRMA MERKEZİ.
Değerli Yüce Türk milleti 24/o6/2018 tarihinde bir genel seçim yaşayacağız Vatanımıza Milletimize hayırlara vesile olmasını
canı gönülden dilerim şimdi şunu yapmamız gerekiyor 17 yıllık iktidarları süresince neler kazandık neler kaybettik onlara
bakacağız Ekonomi nasıldı nasıl oldu ona bakacağız dolar euro kaç tl Benzin mazot kaçpara ona bakacağız yani bir gözden
geçireceğiz ve ona göre oy kulanacağız 1- ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARINA KİM SAHİP ÇIKIYOR 2- cUMHURİYET KAZANIMLARINI
KİM İHYA EDECEK 3-tEMEL DEĞERLERİMİZE KİM SAHİP ÇIKACAK ONA BAKACAĞIZ Ve ona göre oy kulanacağız yani bizler 3.Milyon kişi
ona göre oy kulanacağız hepinize saygılar.